ฟังธรรมะจากตุ๊ลุงทอง
คลิ๊กที่นี่ เพื่อฟังธรรมะคำสอนจากตุ๊ลุงทองตอนเทศน์มหาชาติประยุกต์ กัฑ์ชูชก

ประวัติและผลงาน พระครูโสภณบุญญาภรณ์

1. สถานะเดิม

ชื่อ   บุญทอง     นามสกุล       สามเมือง         เกิดวัน   6  14 5  ค่ำ   ปี  จอ

วันที่    13    เมษายน    พ.ศ.    2477      ณ  บ้านป่าข่อยใต้      ตำบล     สันผีเสื้อ

อำเภอ    เมือง      จังหวัด     เชียงใหม่              ประมาณปี  พ.ศ.  2481   บิดามารดาได้พาครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านศาลา   ตำบลดอนแก้ว   อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

บิดาชื่อ  นายหมา   สามเมือง    ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “มา”  มารดาชื่อ  นางบัวจันทร์

สามเมือง    มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  รวมทั้งหมด  6  คน  ตามลำดับดังนี้

(1)  นายคำมูล     สามเมือง

(2)  นางมั่ง         สามเมือง

(3)  นางสิงห์แก้ว  สามเมือง

(4)  นายเงิน       สามเมือง

(5)  นายบุญทอง  สามเมือง  (พระครูโสภณบุญญาภรณ์)

(6)  นางวันดี       พินดี

2. บรรพชา

บรรพชาที่วัด   โสภณาราม   ตำบล   ดอนแก้ว   อำเภอ   แม่ริม     จังหวัด   เชียงใหม่

เมื่อวัน   4  10 7 ค่ำ   ปี  ชวด      วันที่   16   มิถุนายน   พ.ศ.   2491

พระครูอุดมวุฒิคุณ   วัดสำเภา   ตำบล   พระสิงห์   อำเภอ   เมือง   จังหวัด   เชียงใหม่

เป็นพระอุปัชฌาย์

3. อุปสมบท

อุปสมบทที่วัด   โสภณาราม   ตำบล   ดอนแก้ว   อำเภอ   แม่ริม     จังหวัด   เชียงใหม่

เมื่อวัน   4  10 6    ค่ำ  ปี   มะเมีย       วันที่   12   พฤษภาคม   พ.ศ.   2497

พระครูอุดมวุฒิคุณ   วัดสำเภา   ตำบล   พระสิงห์   อำเภอ   เมือง   จังหวัด   เชียงใหม่

เป็นพระอุปัชฌาย์

4. วิทยฐานะ

พ.ศ.  2491   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านศาลา  ตำบล   ดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม    จังหวัด   เชียงใหม่

พ.ศ.  2494   สอบได้นักธรรมชั้นตรี   จากสำนักเรียนวัดสว่างบรรเทิง   ตำบลแม่สา

อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2495   สอบได้นักธรรมชั้นโท   จากสำนักเรียนวัดสว่างบรรเทิง   ตำบลแม่สา

อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2500   สอบได้นักธรรมชั้นเอก   จากสำนักเรียนวัดสว่างบรรเทิง   ตำบลแม่สา

อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2520   เข้ารับการอบรม การศึกษาโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาครุ่นที่  1

จังหวัดเชียงใหม่

5. ความชำนาญพิเศษ

ชำนาญเทศน์แบบโวหาร   เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก   ปาฐกถาธรรม   บรรยายธรรม   เขียนบทความลงในวารสาร   ควบคุมการก่อสร้าง   ออกแบบการก่อสร้าง     อ่าน  เขียน  ภาษาล้านา

6. งานด้านการปกครอง

พ.ศ.  2502     ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโสภณาราม

พ.ศ.  2524     ได้รับการตราตั้ง เป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม   ฝ่ายเผยแผ่

พ.ศ.  2528     เป็นพระอุปัชฌาย์  ในเขตอำเภอแม่ริม

พ.ศ.  2547     ได้รับการตราตั้ง เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแม่ริม

7. งานด้านการศึกษา

พ.ศ.  2497     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม   สำนักเรียนวัดสว่างบรรเทิง

พ.ศ.  2501     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม   สำนักเรียนวัดคุณานุสรณ์

พ.ศ.  2519     เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา

พ.ศ.  2525     เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสภณาราม

พ.ศ.  2525     เป็นประธานศูนย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  กลุ่มอำเภอแม่ริม

พ.ศ.  2525     เป็นกรรมการสภานักธรรม  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2526     เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ.  2526     เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  – บาลี  ภายในวัด

พ.ศ.  2543     เปิดสอนโรงเรียนพระอภิธรรม   ภายในวัด

พ.ศ.  2547     ได้รับปริญญาดุษฎีมหาบัณฑิต  สาขาธรรมนิเทศน์  จากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

8. งานด้านการเผยแผ่

พ.ศ.  2524     เป็นรองประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอแม่ริม

พ.ศ.  2524     เป็นพระธรรมจาริก ประจำอำเภอแม่ริม

พ.ศ.  2524     เป็นพระธรรมทูต ประจำอำเภอแม่ริม

พ.ศ.  2524     เป็นพระวิทยากร ประจำอำเภอแม่ริม

พ.ศ.  2525     เป็นพระธรรมทูต ประจำจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2526     เป็นวิยากร ประจำกลุ่มสตรีแม่บ้าน  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2526     เป็นวิยากรอบรมนักเรียน ประจำค่ายนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่แตง

พ.ศ.  2526     เป็นวิทยากรประจำชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพิงค์

พ.ศ.  2526     เป็นวิยากร ประจำกลุ่มหนุ่มสาว จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2526     เป็นวิยากรอบรมนักเรียน ประจำโรงเรียนบ้านศาลา

9. งานด้านสาธาณูปการ  (เฉพาะในวัด)

พ.ศ.  2529     เป็นประธานสร้างอุโบสถทรงไทยล้านนา  1  หลัง

พ.ศ.  2530     เป็นประธานสร้างกำแพงวัดด้านทิศตะวันออก ที่ก่อด้วยศิลาแลง

พ.ศ.  2531     เป็นประธานสร้างศาลา  “วรธรรมานุสรณ์” แบบสองชั้น

พ.ศ.  2531     เป็นประธานสร้างกุฏิ  “เมตตาธรรม”  แบบสองชั้น

พ.ศ.  2532     เป็นประธานสร้างศาลาธารน้ำใจ ทรงไทยล้านนา  1  หลัง

พ.ศ.  2538     เป็นประธานสร้างสาลาบุญญาภรณ์

พ.ศ.  2539     เป็นประธานสร้างพระปางนาคปรก

พ.ศ.  2541     เป็นประธานสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน

พ.ศ.  2542     เป็นประธานสร้างอาคารเรียนนักธรรม – บาลี

พ.ศ.  2543     เป็นประธานสร้างห้องน้ำ  24  ห้อง

พ.ศ.  2544     เป็นประธานสร้างอาคารรัชมังคลาภิเษก

พ.ศ.  2545     เป็นประธานสร้างอาคารอภิธรรมกัมมัฏฐาน

10. งานด้านสาธารณสงเคราะห์

พ.ศ.  2532     ร่วมก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านป่ารวก

พ.ศ.  2533     ร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3,4  ตำบลดอนแก้ว   ปรับปรุงถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน

พ.ศ.  2534     ร่วมสร้างศาลาป่าช้า

พ.ศ.  2534     ได้ขุดสระน้ำที่บ้านศาลา

- สร้างศาลาทรงไทย  1  หลัง  เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

- จัดทำป้ายอำนวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน

- ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง (เสียงตามสาย)  ประจำหมู่บ้าน

- สร้างเมรุเผาศพประจำหมู่บ้าน

พ.ศ. 2547      ได้ก่อตั้งโครงการจัดเก็บ – กำจัดขยะแบบครบวงจร บ้านศาลา

11. ส่งเสริมกิจกรรมภายในวัด

- กฎ ระเบียบ  กิจวัตร

1. มีการแบ่งหน้าที่เป็นแผนก  ๆ  เช่น  การปกครอง  การบูรณปฏิสังขรณ์   ไฟฟ้า  ประปา   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี พระอภิธรรม    โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   วัสดุอุปกรณ์   ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม  เป็นต้น

2. มีการสวดพระปาฏิโมกข์ตลอดปี  ส่วนพระผู้ทรงปาฏิโมกข์นั้นมี  2  รูป

3. มีการทำวัตร สวดมนต์ เช้า  – เย็น  เป็นประจำทุก  ๆ  วัน

- การศึกษา

1. ส่งเสริมให้พระภิกษุ  -  สามเณร   ได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

2. เปิดอบรมกลุ่มหนุ่มสาว  และให้ศึกษาวิชาชีพและวัฒนธรรม

3. เปิดสอนธรรมศึกษา และธรรมภาคพิเศษให้แก่เยาวชนที่สนใจ

4. มอบทุนการศึกษา  และให้คณะครูอาจารย์ นักเรียน  ไปทัศนศึกษาสำนักศาสน-

ศึกษาตัวอย่าง  เพื่อนำมาปรับปรุงสำนักศาสนศึกษาของตัวเอง

5. จัดให้มีการฝึกเทศน์ ปาฐกถาธรรม  ให้กับพระภิกษุ สามเณร

- ปรับปรุงและพัฒนา

1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณวัด  ทำสวนหย่อม  จัดที่ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ

ติดคำคมตามที่พักใต้ต้นไม้

2. สร้างเตาเผาขยะ หลุมฝังขยะ และบ่อกักเก็บน้ำเสีย

3. ตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง  ๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและวัดก็จะ

สะอาดตามนโยบาย  5  ส  พร้อมผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะสด

4. จัดทำห้องสมุด และสำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอ   แผนที่ทะเบียน  สถิติข้อมูล

ต่าง  ๆ  ของวัดในเขตอำเภอแม่ริม

5. จัดทำห้องเก็บวัตถุโบราณ  (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

- การเผยแผ่

1. ทุกวันพระ  ในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร  และจัดให้พระภิกษุ สามเณร กล่าว

สัมโมทนียกถาทุกครั้ง

2. เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา  จัดให้มีการเทศน์ธรรม  และจัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับวันสำคัญนั้น  ๆ

3. จัดหาหนังสือ  เอกสาร วารสาร  ไว้แจกบนวิหาร สำหรับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ

4. จัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุชุมชน วัดโสภณาราม

- สาธารณสงเคราะห์

1. ได้ก่อตั้งมูลนิธิบุญญาภรณ์  เพื่อช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2. เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น  และประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ทางวัดก็จะบริจาค

สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

3. อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่  เมื่อประชาชนหรือหน่วยงานราชการ มีความ                       ต้องการที่จะใช้สถานที่

12. สมณศักดิ์ และตำแหน่งในปัจจุบัน

- สมณศักดิ์

1. พ.ศ.  2512  เป็นพระครูชั้นประทวน

2. พ.ศ.  2524  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

3. พ.ศ.  2525  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

4. พ.ศ.  2535  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

- ตำแหน่งในปัจจุบัน

1. เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม

2. เจ้าคณะอำเภอแม่ริม

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

4. ประธานกองทุนโลงศพเพื่อคนยากจน

5. ประธานกองทุนไถ่ถอนชีวิตสัตว์

6. ประธานมูลนิธิบุญญาภรณ์

7. ประธานศูนย์โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์